Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 03/2020/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 102680)

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 03/2020/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 102680)

Στο πλαίσιο της διενέργειας του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή Αναδόχου του έργου«Συμβουλευτική́ – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων (Ανατολική́ Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική́ Μακεδονία, Δυτική́ Μακεδονία, Ήπειρος)» με Αριθμ. Διακήρυξης: 3/2020/ΣΒΒΕ και αύξοντα αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 102680, μετά από σχετικό αίτημα για παροχή διευκρινίσεων, που υπεβλήθη από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, εκδίδουμε τις ακόλουθες Διευκρινίσεις.

Τα παρακάτω ερωτήματα-αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων, παρατίθενται όπως ακριβώς υπεβλήθησαν από τον οικονομικό φορέα, ως προς τη σειρά, τη σύνταξη και τη μορφοποίησή τους.

Οι απαντήσεις του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), παρατίθενται αμέσως μετά από κάθε επιμέρους ερώτημα-αίτημα, με μπλε γραμματοσειρά.

Επιπλέον, στο τέλος του παρόντος αναφέρονται διορθώσεις επί του τεύχους της Διακήρυξης.

 

Ερώτημα 1ο: Στη σελίδα 96, στην παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος Νο2 «Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου», αναφέρονται με διαφορετικό bullet   η «Έρευνα αγοράς»  και η «διαχείριση κίνδυνου». Αποτελούν  δύο (2) χωριστές ενότητες ή μία (1) ενότητα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφορούν μια (1) ενότητα. Εκ παραδρομής έχει «διαχωρισθεί» η συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Ερώτημα 2ο: O τίτλος του προγράμματος αναφέρεται ως «Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς – Εμπορίου» λόγω του ότι παρείσφρησε από λάθος το σημείο στίξης παύλα (-) μεταξύ των λέξεων «Διεθνούς» και «Εμπορίου»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ορθά. Ο σωστός τίτλος του προγράμματος είναι: «Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου».

Ερώτημα 3ο: Στη σελ. 98 στην παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος Νο5 «Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής» αναφέρεται ως μία (1) ενότητα «Βασικές αρχές χειρισμού μηχανών παραγωγής Χαρακτηριστικά και είδη των έργων». Είναι ορθό ή η διατύπωση «Χαρακτηριστικά και είδη των έργων» παρείσφρησε από λάθος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η έκφραση «Χαρακτηριστικά και είδη των έργων» έχει «προστεθεί» εκ παραδρομή στο περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος. Το ορθό είναι: «Βασικές αρχές χειρισμού μηχανών παραγωγής»

Ερώτημα 4ο: Στις σελίδες 96 έως 100, στην παρουσίαση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η εκπαιδευτική ενότητα «Υγεία και Ασφάλεια» αναφέρεται και ως «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία» ή και ως «Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας». Πρόκειται για την ίδια εκπαιδευτική ενότητα χωρίς καμιά διαφορά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: πρόκειται για την ίδια ενότητα χωρίς καμία διαφορά στο ζητούμενο περιεχόμενό της.

Ερώτημα 5ο: Επιπλέον στο πρόγραμμα «Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων», που αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει εισαχθεί δύο φορές, θα παρουσιαστεί εκ μέρους μας μία (1) φορά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η συγκεκριμένη ενότητα έχει εισαχθεί εκ παραδρομής δυο φορές στο πρόγραμμα «Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.» Ως εκ τούτου θα παρουσιασθεί μόνον μια (1) φορά.

Ερώτημα 6ο: Στο παράρτημα V (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) υπάρχει πίνακας  για την επιλογή του τρόπου πληρωμής. Καθώς η διακήρυξη στο σημείο 5.1 αναφέρει έναν (1) τρόπο πληρωμής και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιλογής, είναι αποδεκτό να μην συμπληρωθεί ο πίνακας εκ μέρους μας ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ο ανωτέρω πίνακας έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής. Ως εκ τούτου, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τον τρόπο πληρωμής, ο εν λόγω πίνακας δεν θα συμπληρωθεί.

Ερώτημα 7ο: Η ύπαρξη αίθουσας Η/Υ  στην δομή του υποψήφιου παρόχου πως αποδεικνύεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: από τη σχετική αδειοδότηση από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Ερώτημα 8ο: Στις σελίδες 111-112, όπου περιγράφονται τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης παραδοτέων για τη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου,  αναφέρεται ότι το Π.1.1.α και το Π.1.1.β περιλαμβάνουν το «σύνολο των δικαιολογητικών πριν την έναρξη της συμβουλευτικής και μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής»… «Το ποσοστό 30% μπορεί να προκύπτει αθροιστικά από τα δικαιολογητικά των παραδοτέων Π.1.1.α και το Π.1.1.β».  Η υποβολή των παραδοτέων που αναφέρονται στο σημείο «Μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής», πραγματοποιείται περιοδικά και σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο που έχει, κάθε φορά, υλοποιηθεί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η υποβολή των παραδοτέων (θα πρέπει να) γίνεται με βάση την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Επιπλέον, επί της διακήρυξης αναφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις:

  • Στην ενότητα 1.6 (σελ. 13), η ορθή ημέρα  αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών είναι «ημέρα Τρίτη» αντί του λανθασμένου «ημέρα Δευτέρα».
  • Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», οι οικονομικοί φορείς καλούνται να αγνοήσουν το τμήμα επιλογής του τρόπου πληρωμής.

 

Για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου

Πρόεδρος