Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εκπόνηση τριών εκπαιδευτικών πακέτων και τριών εγχειριδίων»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εκπόνηση τριών εκπαιδευτικών πακέτων και τριών εγχειριδίων»

Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το Τεύχος της Διακήρυξης εδώ