Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» του έργου “ A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» του έργου “ A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης για «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» του έργου “Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2019/ΣΒΒΕ

Προϋπολογισμός: 34.160,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδικό ΠΔΕ: 2017ΕΠ60860017 και κωδ. ΣΑ ΕΠ 6086) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

Αντικείμενο της σύμβασης του Αναδόχου είναι η Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας.

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη

Γλώσσα: Ελληνική

Κωδικοί CPV:

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

72321000-1: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας

79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών

90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα

80540000-1: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 30/11/2019 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία προκύψει κατόπιν μεταθέσεως του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου, και ως την λήξη του.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχής υπηρεσιών.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί από  την Αναθέτουσα  Αρχή την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, σε αίθουσα του 6ου ορόφου των γραφείων του ΣΒΒΕ, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail:  k.tzitzinou@sbe.org.gr. Αρμόδιο στέλεχος για παροχή πληροφοριών: Δρ. Αικατερίνη Τζιτζινού

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ 

Δείτε το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) εδώ