Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και ενεργειών δημοσιότητας» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – embrace” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και ενεργειών δημοσιότητας» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – embrace” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και ενεργειών δημοσιότητας» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – embrace” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 05/2018/ΣΒΒΕ

Προϋπολογισμός: 47.009,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός ΣΑΕ3082/0

Αντικείμενο της σύμβασης του Αναδόχου είναι η Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Σεμιναρίων και Ενεργειών Δημοσιότητας του έργου European  Med-clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy – embrace (ref no. 3182).

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη

Γλώσσα: Ελληνική

Κωδικός CPV: 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων, 79416000-3-Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 31η – 5ου- 2020 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία προκύψει κατόπιν μεταθέσεως του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου, και ως την λήξη του.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχής υπηρεσιών.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

                                                                                                                                                                                                     Προσφορά του ………

για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και ενεργειών δημοσιότητας» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – embrace” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 21-11-2018 και ώρα 15:00

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία

 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί από  την Αναθέτουσα  Αρχή την  Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 και  ώρα  16:00, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, σε αίθουσα του 6ου ορόφου των γραφείων του ΣΒΒΕ, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail: georgiou@sbe.org.gr. Αρμόδιο στέλεχος για παροχή πληροφοριών: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου.

 

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ 

Δείτε το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) εδώ

14/11/2018: Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 05/2018/ΣΒΒΕ με τίτλο «Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων και ενεργειών δημοσιότητας» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG MED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Δείτε την διευκρίνηση εδώ.