Δράση «Βιομηχανικά Διδακτορικά» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δράση «Βιομηχανικά Διδακτορικά» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: € 36.000.000

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: € 144.194

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ΚΑΙ
 2. Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες,

 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

 1. Χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών.
 2. Διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας,

 

ΣΚΟΠΟΣ:

 1. Εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών,
 2. Διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 1. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
 2. Επιχειρήσεις/ βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μορφής, μεγέθους και δραστηριότητας.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 1. Αμοιβή υποψήφιου/ας διδάκτορα
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 3. Αναλώσιμα
 4. Δαπάνες ταξιδιών/ μετακινήσεων
 5. Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια
 6. Έμμεσες Δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Για Α.Ε.Ι.: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Για Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες: 50% των επιλέξιμων δαπανών

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:

Για Α.Ε.Ι.: € 24.194

Για Επιχειρήσεις και Βιομηχανίες: € 60.000

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: 24 έως 33 μήνες

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» με την ένδειξη «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης). https://www.ependyseis.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ