ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα πλαίσιο του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP» (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα πλαίσιο του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP» (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο, με τη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’.

Ο ΣΒΕ δέχεται προσφορές στα γραφεία του, Πλατεία Μοριχόβου 1, T.K. 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00’.

Αρμόδιο στέλεχος ΣΒΕ για παροχή πληροφοριών:  κ. Αικατερίνη Τζιτζινού, τηλ. 2310 539682 (εσωτ. 206),  fax. 2310 541491, E-mail: tzitzinou@sbe.org.gr.

H Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 01/2020/ΣΒΕ βρίσκεται εδώ

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Γιάννης Σταύρου