Ανακοίνωση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του διαγωνισμού 03/2023/ΣΒΕ

Ανακοίνωση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του διαγωνισμού 03/2023/ΣΒΕ

Ανακοινώνεται ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος  στο πλαίσιο της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 03/2023/ΣΒΕ (ΑΔΑΜ: 23PROC012279457): «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ: 5104602), συνολικής εκτιμώμενης αξίας  €12.584.600,00  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 187602) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/04/2023  και ώρα 16:00μ.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187602, λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 07.04.2023 έως την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 09.00 μμ., βάσει του με ΑΠ15624 ΕΞ2023 εγγράφου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 και ώρα 16:00 μ.μ..

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr (αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187602) και www.sbe.org.gr.

Η παρούσα απόφαση παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού 03/2023/ΣΒΕ (με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187602).

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»  της Πράξης με τίτλο  «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας» με MIS 5180754, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.5702/01-11-2022 (9ΘΞΥ46ΜΤΛΚ-3ΩΛ) της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από – εθνικούς πόρους.