Ανακοίνωση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του διαγωνισμού 02/2021/ΣΒΕ

Ανακοίνωση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του διαγωνισμού 02/2021/ΣΒΕ

Ανακοινώνεται ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος  στο πλαίσιο της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 02/2021/ΣΒΕ (ΑΔΑΜ: 21PROC009882914): «Για τα  4 πρώτα Υποέργα αυτής σε 4 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ 1-Υποέργο 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης, ΤΜΗΜΑ 2-Υποέργο 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων, ΤΜΗΜΑ 3-Υποέργο 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας, ΤΜΗΜΑ 4-Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες της Πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδ. ΟΠΣ: 5104602)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας  €1.274.387,10 (πλέον ΦΠΑ €305.862,90) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 151611) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31/01/2022 και ώρα 17:00μ.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 151611, λόγω της μη λειτουργίας του δημόσιου τομέα, των τραπεζών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Αττική και τις λοιπές περιοχές (Απόφαση 14911/2022 – ΦΕΚ 187/Β/24-1-2022), από τις 24 έως τις 27 Ιανουαρίου 2022 και της συνεπαγόμενης εξ’ αυτής αδυναμίας έκδοσης εγγράφων συμμετοχής στο διαγωνισμό από υποψήφιους αναδόχους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ..

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr (αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 151611) και www.sbe.org.gr.

Η παρούσα απόφαση παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού 02/2021/ΣΒΕ (με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 151611).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Συλλογικής Απόφασης: Ε1191, Κωδ. Πράξης ΣΑ/Κωδ. Ενάριθμου: 2021ΣΕ11910012, συνολική δημόσια δαπάνη πράξης: 1.954.387,10 €). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Υποέργα 1, 2, 3, 4 της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5104602. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.