Ανακοίνωση – Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού 02/2018 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414)

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού 02/2018 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414)

Στο πλαίσιο διενέργειας του  διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», (Διακήρυξη 02/2018 με ΑΔΑ 19PROC004664548) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414, διευκρινίζεται ότι στην παράγραφο 2.1.4 εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 25/03/2019 (ώρα 13:05)» αντί του ορθού «Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 9/04/2019 (ώρα 13:05)».

 

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2019