Ανακοίνωση σχετικά με την κατάρτιση των πρώην εργαζομένων της εταιρείας “SPRIDER STORES”

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάρτιση των πρώην εργαζομένων της εταιρείας “SPRIDER STORES”

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ως αρμόδια Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην εταιρεία SPRIDER STORES AE και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/ Sprider Stores), εκχώρησε αρμοδιότητες στην Ένωση Φορέων με την επωνυμία: «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES – 2η ευκαιρία».

Οι ενέργειες αυτές συγχρηματοδοτούνται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ) και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Ελλάδας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως επικεφαλής της ως άνω Ένωσης Φορέων, στην οποία συμμετέχουν επίσης το «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» (ΚΜΟΠ), καθώς και το «Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας» (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου συμπεριλαμβάνεται και η Ενέργεια Β.1. με τίτλο: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Η Ένωσή μας ενημερώθηκε, και ακολούθως διαπίστωσε από έρευνα στο διαδίκτυο, την εκδήλωση καταχρηστικών πρακτικών προσέλκυσης δυνητικά ωφελουμένων, από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατόπιν τούτου, ενημερώνουμε τους δυνητικά ωφελούμενους του έργου, για τα παρακάτω:

  1. Την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα, για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων στο έργο την έχει η Ένωση Φορέων και η Αρχή  Διαχείρισης του έργου (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
  2. Η Ένωση Φορέων και η Αρχή Διαχείρισης του έργου έχουν επίσης την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση οδηγιών και την δημοσιοποίησή τους, για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου.
  3. Στην παρούσα χρονική συγκυρία ουδεμία δημοσιοποίηση τέτοιων οδηγιών έχει υπάρξει από την Ένωση Φορέων ή την Αρχή Διαχείρισης, και, ως εκ τούτου, οποιουδήποτε τέτοιου τύπου πληροφόρηση προς τους δυνητικά ωφελούμενους, δεν είναι έγκυρη και συνίσταται να μην λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση κάθε ενδιαφερόμενος – δυνητικά ωφελούμενος, μπορεί να επικοινωνεί με τον επικεφαλής της Ένωσης Φορέων, που είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 έως 14:00 στον αριθμό: 2310 539817, εσωτ. 210, για να λάβει έγκυρη ενημέρωση για το έργο και τις διαδικασίες υλοποίησής του.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2016