Πέντε (5) προτάσεις του ΣΒΕ για την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής βιομηχανίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ),  ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί κατ’ εξοχήν τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, ενόψει του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, προτείνει προς την πολιτεία, την υλοποίηση των ακόλουθων πέντε (5) δράσεων – προγραμμάτων.

Οι συγκεκριμένες δράσεις προέκυψαν από επανειλημμένες έρευνες του ΣΒΕ μεταξύ των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελληνική Περιφέρεια την τελευταία τριετία, ενώ με βεβαιότητα η υλοποίησή τους θα έχει άμεση, έμπρακτη και μετρήσιμη θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής βιομηχανίας.

Οι πέντε (5) δράσεις που προτείνονται από τον ΣΒΕ, είναι:

 1. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας, με κυριότερους τομείς παρέμβασης:
  • Τη «Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας»
  • Την «Εφαρμογή αισθητήρων για μείωση του κόστους παραγωγής»
  • Τη «Ορθολογικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων & διοικητικών διαδικασιών»
  • Την «Ανάπτυξη διαδικασιών marketing προϊόντων και υπηρεσιών με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»
  • Τη «Μετεξέλιξη των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των κτιρίων διοίκησης σε «πράσινα», και,
  • Την «Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
 2. Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, με βασικούς άξονες:
 • την εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς,
 • την προβολή διεθνώς εμπορεύσιμων μεταποιημένων ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές στόχους του εξωτερικού, και,
 • την ανάπτυξη ή/και ένταξη Ελληνικών μεταποιημένων προϊόντων σε διεθνή δίκτυα διανομής.
 1. Η ενίσχυση της καινοτομικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με κυρίαρχους στόχους: αρχικά την σωστή οργάνωση «Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης», και, ακολούθως, την επαρκή δικτύωση και συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια, των Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
 2. Η προσαρμογή των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», με την υλοποίηση δράσεων μέτρησης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και, εξοικονόμησης ενέργειας, και,
 3. Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού όλων των επιπέδων οργάνωσης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία απαραίτητα θα οδηγούν στην πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σ΄ αυτά, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος μεγάλος στόχος για όλους μας θα πρέπει να είναι η έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας. Προς τούτο, οι πέντε προτάσεις του ΣΒΕ συνιστούν ένα ισχυρό πλέγμα ενδυνάμωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας της χώρας, με βασικό άξονα την παραγωγή «διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων» υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άλλωστε η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια σήμερα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής των επιχειρήσεων. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης και απόκτησης διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τέλος, και εφόσον το κεντρικό ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη μέσω καινοτομίας, τότε ένας από τους κυριότερους τομείς που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν είναι αυτός του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Τούτο διότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του, για την αναβάθμιση τελικά της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας από τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν με βεβαιότητα την υψηλή παραγωγικότητα και αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ειδικά σήμερα, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί κύρια συνιστώσα επιβίωσης στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.