e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 11/2023

   
       
 


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (DG Grow) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA), σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (Task Force on Resilience) του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), διεξάγουν έρευνα με στόχο την καλύτερα κατανόηση των τρεχουσών ή/και αναμενόμενων διακυμάνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή, να καταγράψουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2024, ο οποίος θα συμβάλει κυρίως στην αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για το επόμενο έτος. Η συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2024 αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 189,4 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 142,6 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2024 θα συνεχίσει να στηρίζει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω του σχεδίου ανάκαμψης «NextGenerationEU». Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει άμεσες δράσεις για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κλάδου αιολικής ενέργειας. Προκειμένου να πετύχει το στόχο για τουλάχιστον 42,5% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φτάσουν το 45%, θα χρειαστεί σημαντική ενίσχυση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος με αναμενόμενη αύξηση από 204 GW το 2022 σε πάνω από 500 GW το 2030. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αιολική ενέργεια με σκοπό να διασφαλίσει ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και ότι η αιολική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί ευρωπαϊκή επιτυχία.
Περισσότερα link

3. Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για νέο κανονισμό της Ε.Ε. σχετικά με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μας. Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου — ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) — και είναι επίσης ισχυρός ατμοσφαιρικός ρύπος. Ως εκ τούτου, η συμφωνία είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας («European Green Deal») και τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Θα επιβάλει στους κλάδους του ορυκτού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα την υποχρέωση να μετρούν, να παρακολουθούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν ορθά τις εκπομπές μεθανίου τους σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα παρακολούθησης, και να λαμβάνουν μέτρα για να τις μειώσουν. Η συμφωνία επιτεύχθηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή «COP28», όπου η Ε.Ε. θα συνεχίσει τη συνεργασία της με διεθνείς εταίρους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.
Περισσότερα link

4. Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης («Nature Restoration Law»). Μόλις εγκριθεί και εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο νόμος θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην αύξηση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο νόμος θα πρέπει να θέσει σε κίνηση μια διαδικασία για τη συνεχή και διαρκή αποκατάσταση της φύσης σε ολόκληρη την ξηρά και τη θάλασσα της Ε.Ε. Ως γενικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο Ε.Ε., τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν μέτρα αποκατάστασης τουλάχιστον στο 20% των χερσαίων περιοχών της Ε.Ε. και στο 20% των θαλασσών της έως το 2030. Έως το 2050τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης. Ο νόμος θα βοηθήσει την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τον στόχο αποκατάστασης για τον οποίο δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα «Kunming-Montréal» στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή «COP15» για τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
Περισσότερα link

5. Με σκοπό τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους, η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα («European digital identity – eID»). Ο αναθεωρημένος κανονισμός συνιστά μια σαφή αλλαγή παραδείγματος για την ψηφιακή ταυτότητα στην Ευρώπη με στόχο να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση των ανθρώπων και των επιχειρήσεων σε ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και έλεγχο ταυτότητας. Σύμφωνα με το νέο νόμο, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια που θα μπορούν να συνδέουν την εθνική τους ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών (π.χ. άδεια οδήγησης, διπλώματα, τραπεζικός λογαριασμός).
Περισσότερα link

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παραταθεί, έως το τέλος του 2027, ένα μεταβατικό μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για τη μίσθωση πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, έως ότου τεθεί σε λειτουργία ένας μελλοντικός μόνιμος πυροσβεστικός στόλος της Ε.Ε.
Περισσότερα link

7. Ευρωπαϊκά Βραβεία Αειφόρου Ενέργειας («European Sustainable Energy Awards») 2024. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Αειφόρου Ενέργειας αναγνωρίζουν εξαιρετικά άτομα και έργα για την προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της Ευρώπης. Οι φιναλίστ επιλέγονται από υψηλού επιπέδου κριτική επιτροπή και οι νικητές επιλέγονται με ψηφοφορία του κοινού σε τρεις κατηγορίες:
• Καινοτομία
• Τοπική Ενεργειακή Δράση («Local Energy Action»)
• Η Γυναίκα στην Ενέργεια («Woman in Energy»).
Υποβολή υποψηφιότητας έως 1 Φεβρουαρίου 2024.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Ευκαιρία επιχειρηματικής συνεργασίας: Εταιρεία από τη Δανία αναζητά νέο προμηθευτή λινού στις ακόλουθες προδιαγραφές:
- 100% soft fine-washed linen, colour: white (item number: H4414.002)
- 100% soft fine-washed linen, colour: light blue (item number: H4414.022)
- 100% soft fine-washed linen, colour: powder (item number: H4414.045H)

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr).

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - 3 θεματικές αναφορές από το Ellen MacΑrthur Foundation για την κυκλική οικονομία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης:
• «EMF Fashion Initiative overview» σχετικά με τον επανασχεδιασμό της μόδας του μέλλοντος Περισσότερα link
• «Rethinking business models for a thriving fashion industry» σχετικά με την επανεξέταση επιχειρηματικών μοντέλων για μια ακμάζουσα βιομηχανία μόδας Περισσότερα link
• «Jeans Redesign Insights Report» σχετικά με τον επανασχεδιασμό των τζιν Περισσότερα link

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - Πρόσκληση υποβολής καινοτόμων προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Integrated
Systems Europe ISE Open Innovation Challenge» με λύσεις σε εταιρικές προκλήσεις στους
ακόλουθους τομείς:
- Υγειονομική περίθαλψη
- Εκδόσεις
- Ομορφιά
- Έπιπλα και εσωτερική διακόσμηση
- Πολιτισμός
- Ηλεκτρικές συσκευές
- Οπτικοακουστικά.
Υποβολή προτάσεων έως 19 Ιανουαρίου 2024.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Οδηγός ενημέρωσης των πηγών χρηματοδότησης της Ε.Ε. – Έκδοση 2023» Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Οκτώβριος 2023 (EU-Japan Centre Newsletter, October 2023)
.
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΧΗΜΙΚΑ (κωδικός προφίλ BRJP20221102001) Εμπορική εταιρεία από την Ιαπωνία που αναζητά προμηθευτές χημικών για ηλεκτρονικές συσκευές. Ημερομηνία λήξεως: 1 Νοεμβρίου 2024.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (κωδικός προφίλ TRIT20231113008) Εταιρεία από την Ιταλία που ειδικεύεται στην παραγωγή μιας εξαιρετικά καινοτόμου συσκευής ικανή να μειώσει τη διάρκεια των διεργασιών ζύμωσης έως και 30% αναζητά συνεργάτες και επενδυτές. Συγκεκριμένα επιθυμεί να αναπτύξει συνεργασία με:
o Ειδικούς σε υπολογιστικές ακουστικές προσομοιώσεις με τρισδιάστατα μοντέλα.
o Εταιρείες που ειδικεύονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπερήχων
o Προγραμματιστές λογισμικού (Firmware developers - ESP32)
o Ειδικούς στην Ευρωπαϊκή πιστοποίηση «CE» και «electromagnetic compatibility - EMC» με στόχο να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν τα πρότυπα παραγωγικότητας των βιομηχανιών μπύρας, γιαουρτιού, μικροφυκών και τσαγιού κομπούχα (kombucha).
Ημερομηνία λήξεως:14 Νοεμβρίου 2024.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (κωδικός προφίλ BG10112023) Εταιρεία από τη Βουλγαρία που εξειδικεύεται στο εμπόριο συστημάτων έξυπνης αποθήκευσης ενέργειας προσφέρει τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 10 Νοεμβρίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «2024 Connecting Europe Days», στον τομέα των μεταφορών, 2-5 Απριλίου 2024, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business