e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 12/2022

   
       
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«EU FASHIONMATCH 12.0 @MODEFABRIEK IN AMSTERDAM-RAI»
22-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Β’ Κύκλος του προγράμματος «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» του ΔΥΠΑ (Πρώην ΟΑΕΔ). Υποβολή αιτήσεων έως 21 Δεκεμβρίου 2022. Περισσότερα link

2. Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» έως 20 Ιανουαρίου 2023.
Περισσότερα link

3. Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Περισσότερα link

4. Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.
Περισσότερα link

5. Προδημοσίευση του προγράμματος «Business Innovation Greece: Call for Proposals on Soft Measures» με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων βελτιώνοντας την ικανότητά τους για επιχειρηματική ανάπτυξη, ειδικά σε θέματα όπως καινοτομία, κυκλική οικονομία, διεθνοποίηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με χρηματοδότηση από 10,000 έως 200,000 € ανά έργο.
Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Οι υπουργοί της Ε.Ε. έδωσαν την τελική τους έγκριση για την τροποποίηση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Ο κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες για την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων εντός της Ε.Ε. Τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα διευκολύνουν τη διάθεση προϊόντων στην ενιαία αγορά και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει αναθεωρημένους κανόνες που θα κάνουν φθηνότερη, ταχύτερη και πιο προβλέψιμη την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί την εξωτερική όψη ενός προϊόντος που χαρακτηρίζεται από τις γραμμές, το περίγραμμα ή το σχήμα του. Οι προτάσεις για αναθεώρηση του κανονισμού και της οδηγίας για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο και τα παράλληλα εθνικά καθεστώτα για τα σχέδια και υποδείγματα, τα οποία δημιουργήθηκαν και εναρμονίστηκαν πριν από 20 χρόνια. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα συμβάλουν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι κανόνες εισάγουν επίσης μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων.
Περισσότερα link

3. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέες προτάσεις για να σταματήσει την αποψίλωση των δασών, να καινοτομήσει στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και να καταστήσει τα εδάφη υγιή για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα.
Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα πρώτο εθελοντικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε. για την αξιόπιστη πιστοποίηση των υψηλής ποιότητας απορροφήσεων άνθρακα. Η πρόταση θα ενισχύσει τις καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και τις βιώσιμες λύσεις ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ενώ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα της Ε.Ε. να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τις απορροφήσεις άνθρακα.
Περισσότερα link

5. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 αίρονται οι έλεγχοι των προσώπων στα εσωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Κροατίας και των άλλων χωρών του χώρου Σένγκεν. Οι έλεγχοι στα εσωτερικά εναέρια σύνορα αίρονται από τις 26 Μαρτίου 2023. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η Κροατία θα αρχίσει επίσης να εκδίδει θεωρήσεις Σένγκεν και θα είναι σε θέση να αξιοποιεί στο έπακρο το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ - Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε. για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα». Υποβολή απόψεων έως 29 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος («BEFIT»)». Υποβολή απόψεων έως 26 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Notification of posted workers and rules for posting of workers in the EU / EEA» που αφορά την ειδοποίηση αποσπασμένων εργαζομένων και κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων στην Ε.Ε. / ΕΟΧ» Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2022 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2022).
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΓΕΩΡΓΙΑ (κωδικός προφίλ TONL20221118001) Νεοσύστατη εταιρεία από την Ολλανδία η οποία ειδικεύεται σε τεχνολογίες για τη γεωργία προσφέρει βιώσιμη τεχνολογία για τον έλεγχο των ιαπωνικών «knotweed» και άλλων αγριόχορτων. Ημερομηνία λήξεως: 18 Νοεμβρίου 2023.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ (κωδικός προφίλ BG05122022) Εταιρεία από τη Βουλγαρία η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για οινοπαραγωγούς προσφέρει το προϊόν της. Ημερομηνία λήξεως: 5 Δεκεμβρίου 2023.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business