Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 04/2022    
       

Διεθνής Ημερίδα Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συναντήσεων (Β2Β)
«GreenTech»
10-11 Μαΐου 2022 | Βιέννη, Αυστρία


Διεθνής Ημερίδα Επιχειρηματικών / Τεχνολογικών Συναντήσεων (Β2Β)
«Mechano-Tex»
25 Μαΐου 2022 | Πράτο, Ιταλία


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο επενδυτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) «InnovateNow» σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο στόχος του εργαλείου αυτού είναι να στηρίζει το ελληνικό οικοσύστημα της νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για ένα «fund-of-funds» που στοχεύει στη σύσταση επενδυτικών ταμείων που θα καλύψουν όλη την αλυσίδα χρηματοδότησης των ελληνικών νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων («startups») με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και προοπτικές σημαντικής κλιμάκωσης («scalability»). Υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των πόρων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2024. Περισσότερα link

2. Νέες προκηρύξεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eurostars» με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί). Υποβολή αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερα link

3. Νέος κύκλος του προγράμματος «Ideas Powered for Business SME Fund» του Ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ στην Ε.Ε. Το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. («European Union Intellectual Property Office – EUIPO»). Υποβολή αιτήσεων έως 16 Δεκεμβρίου 2022.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοράς ενέργειας («EU Energy Purchase Platform») για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της Ε.Ε. με φυσικό αέριο, «LNG» και υδρογόνο. Περισσότερα link

2. Δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας στην Ε.Ε., να ενισχυθούν τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση. Περισσότερα link

3. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασική νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποτελέσουν γνώμονα για τις βιομηχανικές επενδύσεις που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη οικονομία μηδενικής ρύπανσης έως το 2050. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας, στην επιβράβευση των πρωτοπόρων και στο να συμβάλουν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά της Ε.Ε. Περισσότερα link

4. Πλατφόρμα της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα («EU Business Biodiversity Platform») η οποία αποτελεί φόρουμ διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με την βιοποικιλότητα. Δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις παραμέτρους της βιοποικιλότητας στην καθημερινή τους λειτουργία. Περισσότερα link

5. Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ανθρώπινους πόρους με σκοπό την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων από όλα τα κράτη μέλη και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων, καθώς και μια ανακοίνωση για τον οικολογικό προσανατολισμό με σκοπό να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Περισσότερα link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα. Με τα νέα μέτρα αναμένεται ότι θα αυξηθεί η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. προς όφελος της αγροτικής οικονομίας καθώς και ότι θα επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ιδίως στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι να διασφαλιστούν η υψηλή ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα τροφίμων της Ε.Ε., καθώς και να εξασφαλιστεί ότι η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική κληρονομιά μας διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική εντός της Ε.Ε. και σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερα link

7. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων που βασίζονται στην πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών πρακτικών της περιοχής τους. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Συμφωνίες βιωσιμότητας στη γεωργία — κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παρέκκλιση από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία». Υποβολή απόψεων έως 23 Μαΐου 2022.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Practical Guide on Biodiversity for SMEs in the Agri-Food Sector» που αφορά πρακτικός οδηγός βιοποικιλότητας για μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.
Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Sustainable and Circular Textiles by 2030» που αφορά αειφόρα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως το 2030.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (κωδικός προφίλ BRRO20211015001) Εταιρεία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην κατασκευή ενδυμάτων αναζητά προμηθευτές λινού υφάσματος. Ημερομηνία λήξεως: 29 Οκτωβρίου 2022.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (κωδικός προφίλ TOES20210409002) Εταιρεία από την Ισπανία η οποία έχει αναπτύξει νέα τεχνολογία δομικών υλικών υψηλής βιωσιμότητας, αναζητά κατασκευαστές για την προώθηση ή/και χρήση των υλικών αυτών. Ημερομηνία λήξεως: 16 Απριλίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ευρωπαϊκό Φόρουμ σε υβριδική μορφή με τίτλο: «2nd Borders Forum», με σκοπό να αναδείξει τη θέση, το ρόλο και την ανθεκτικότητα των διασυνοριακών περιοχών στην Ευρώπη, 21-22 Ιουνίου 2022. Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2022 («European Sustainable Energy Week - EUSEW 2022»), σε υβριδική μορφή, 26-30 Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]