Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 01/2022    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων της Enterprise Greece «Thriving Global Silicon Valley Program» που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley. Το πρόγραμμα δίνει στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley και το τεχνολογικό οικοσύστημα των ΗΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή: 7 Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις 6 MΕΤ της χώρας. Συγκεκριμένα, στις ΜΕΤ συμπεριλαμβάνονται η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβολή αιτήσεων έως 11 Φεβρουαρίου 2022.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις (ΚΓΠΕ). Περισσότερα link

2. Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την COVID-19 και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Περισσότερα link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση της επόμενης γενιάς ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με τρεις νέες πηγές εσόδων: η πρώτη βασίζεται στα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), η δεύτερη βασίζεται στους πόρους που παράγονται από τον προτεινόμενο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της Ε.Ε. και η τρίτη βασίζεται στο μερίδιο επί των υπολειπόμενων κερδών πολυεθνικών εταιρειών που θα ανακατανέμονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. βάσει της πρόσφατης συμφωνίας ΟΟΣΑ/G20 για την ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων («πρώτος πυλώνας»). Με κανονικό ρυθμό λειτουργίας την περίοδο 2026-2030, οι νέες αυτές πηγές εσόδων αναμένεται να αποφέρουν κατά μέσο όρο συνολικά έως και 17 δισ. € ετησίως στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Περισσότερα link

4. Προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας («Trans-European Networks for Energy (TEN-E) Regulation». Περισσότερα link

5. Νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο 2022. Περισσότερα link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια βασική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς. Οι εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, αλλά ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα τις καταχρώνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή φοροδιαφυγής. Με τη σημερινή πρόταση θα εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα και δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους. Επίσης, η σημερινή πρόταση θα συμβάλει στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της Ε.Ε., και θα εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί. Περισσότερα link

7. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με τη διασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% για μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Scenarios for the transition pathway for a resilient, greener and more digital construction ecosystem» που αφορά σενάρια για τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό, πιο πράσινο και πιο ψηφιακό οικοσύστημα βιομηχανίας. Υποβολή απόψεων έως 28 Φεβρουαρίου 2022.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Scenarios towards co-creation of a transition pathway for a resilient, innovative, sustainable and digital proximity and social economy ecosystem» που αφορά σενάρια για τη συνδημιουργία μιας μεταβατικής οδού για ένα ανθεκτικό, καινοτόμο, βιώσιμο και ψηφιακό οικοσύστημα εγγύτητας και κοινωνικής οικονομίας. Υποβολή απόψεων έως 28 Φεβρουαρίου 2022.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Επισήμανση των τροφίμων – αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές». Υποβολή απόψεων έως 7 Μαρτίου 2022.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Final report on consumer Internet of Things sector inquiry» που αφορά έρευνα στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων για καταναλωτές.
Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Single Market Scoreboard 2021: Country Factsheet - Greece» που αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά 2021: Ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΖΥΜΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ (κωδικός προφίλ IL0402122021) Οικογενειακό αρτοποιείο από το Ισραήλ, αναζητά προμηθευτές κατεψυγμένης ζύμης για ψωμί από Έλληνες παραγωγούς. Ημερομηνία λήξεως: 2 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (κωδικός προφίλ IL0302122021) Εταιρία από το Ισραήλ, που ειδικεύεται στην παραγωγή, ανάπτυξη, εισαγωγή και εμπορία καλουπιών χύτευσης σκυροδέματος, αναζητά αξιόπιστους προμηθευτές προφίλ αλουμινίου από την Ελλάδα. Ημερομηνία λήξεως: 2 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (κωδικός προφίλ IL0202122021) Εταιρία από το Ισραήλ, που ειδικεύεται στην κατασκευή και πώληση ηλεκτρολογικών προϊόντων, αναζητά προμηθευτές διαφόρων ανταλλακτικών κλιματιστικού καθώς και ανταλλακτικά διαφόρων ηλεκτρολογικών οικιακών συσκευών. Ημερομηνία λήξεως: 2 Δεκεμβρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια διαφόρων επίπλων εσωτερικού χώρου στο Trees for life (Forres, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2022/S 010-022563. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 18 Φεβρουαρίου 2022 και τοπική ώρα 17:00.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικών συμβούλων για την εκπόνηση μελετών και πλήρη επίβλεψη εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης στο κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (Λευκωσία, Κύπρος), με αριθμό 2022/S 005-007713. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 21 Φεβρουαρίου 2022 και τοπική ώρα 14:00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]