Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 07/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης - εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής:
• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
• Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα - εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)
• Λογισμικό - Υπηρεσίες λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, e-shop - πέραν της ιστοσελίδας)
• Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών – διαδικασιών
• Προβολή - προώθηση – δικτύωση
• Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη (δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δαπάνες τεχνικών / εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού, δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου)
• Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
• Λειτουργικές δαπάνες.
Υποβολή αιτήσεων έως 3 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), «ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs» με στόχο των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών κρατών-μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των Προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Υποβολή αιτήσεων έως 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

4. Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19».
Περισσότερα link

5. Τροποποίηση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες».
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ε.Ε. προτείνει τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τη στήριξη μιας ενισχυμένης πολυμερούς τάξης. Περισσότερα link

2. ΦΠΑ: νέοι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε. με σκοπό να απλουστεύσουν τη ζωή των εμπόρων και να εισαγάγουν μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Περισσότερα link

3. Κώδικας δεοντολογίας της Ε.Ε. σχετικά με τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και τις πρακτικές μάρκετινγκ – συχνές ερωτήσεις. Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχουν δρομολογήσει μια πλατφόρμα ενδιαφερομένων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε.: «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος». Το Σχέδιο Δράσης καθορίζει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050 για τη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και φυσικά οικοσυστήματα, καθώς και για τον καθορισμό ενδιάμεσων στόχων για το 2030, και δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Περισσότερα link

5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών. Περισσότερα link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί νέες δράσεις για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα εντός και εκτός Ευρώπης, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το πρώτο έτος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027». Το 2021 το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα διαθέσει έναν άνευ προηγουμένου προϋπολογισμό ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει επαγγελματίες και καλλιτέχνες από όλους τους πολιτιστικούς τομείς να αναπτύξουν διακλαδική και διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να βρουν περισσότερες ευκαιρίες. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Revised Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines (CEEAG)» που αφορά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την οικονομική στήριξη για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον. Υποβολή απόψεων έως 2 Αυγούστου 2021.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «A set of European Digital Principles» που αφορά τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αρχές. Υποβολή απόψεων έως 2 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «How to facilitate cross-border resolution of tax disputes faced by businesses in the EU» που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις στην Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

4. Διαβούλευση με θέμα: «Βιώσιμες μεταφορές - νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας». Υποβολή απόψεων έως 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) facilitating the enlargement process of Western Balkans» που αφορά τη στρατηγική της Ε.Ε. για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων.
Περισσότερα link

2. Έκδοση συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο: «Council’s conclusions on Sustainable and Smart Mobility Strategy» που αφορά τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.
Περισσότερα link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Ιούνιος 2021 (EU-Japan Centre Newsletter, June 2021).
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κωδικός προφίλ: BRUK20210607001) Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στη φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό καθαρισμού (π.χ. σφουγγαρίστρες χωρίς πλαστικό) αναζητά καινούργιους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 16 Ιανουαρίου 2022.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κωδικός προφίλ: BRRU20210521001) Εταιρία από τη Ρωσία που ειδικεύεται στη διανομή προϊόντων υγιεινής και καθαρισμού αναζητά καινούργιους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 12 Ιουνίου 2022.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRHR20210420001) Εταιρία από την Κροατία προσφέρει υπηρεσίες διανομής για καινοτόμα και πρακτικά προϊόντων στον τομείς των δομικών υλικών (βαφές και βερνίκια). Ημερομηνία λήξεως: 18 Ιουνίου 2022.

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ: BRRO20210510001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στη διανομή και μάρκετινγκ προϊόντων διατροφής χωρίς γλουτένη, ζάχαρη και λακτόζη αναζητά καινούργιους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 30 Ιουνίου 2022.

ΥΓΕΙΑ (κωδικός προφίλ: UK20210701) Εταιρία από τη Σκωτία που ειδικεύεται στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης ασθενών με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας αναζητά ελληνική εταιρεία με εμπειρία συντονισμού ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.402, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών στο Τμήμα Δημοσίων Έργων (Λευκωσία, Κύπρος), με αριθμό: 2021/S 105-275381. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 3 Σεπτεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 11.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.402, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Waste & Material Management in the Circular Economy», για τη διαχείριση αποβλήτων και υλικών στην κυκλική οικονομία, 22-23 Νοεμβρίου 2021. Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]