Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 06/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η δημιουργία μόνιμων - σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουλίου 2021. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα «Athens Business Green Toolkit» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» με στόχο την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Υποβολή αιτήσεων έως 6 Αυγούστου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020». Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2021.
Περισσότερα link

4. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση» με σκοπό η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες (+12 μήνες για τους ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση) και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση οκτώ επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία και τη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU)», αυξάνοντάς τα κατά σύνολο άνω του 2 δις. ευρώ. Περισσότερα link

3. Έναρξη εφαρμογής νέας νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα ωφελήσει τους δημιουργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Περισσότερα link

4. Η Οδηγία 2019/904 σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019 με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην προώθηση τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. Η Οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμοστεί από τις 3 Ιουλίου 2021. Περισσότερα link

5. Επενδύσεις 14,7 δις. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe» για μια υγιέστερη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη. Περισσότερα link

6. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στην κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Περισσότερα link

7. Νέα συνολική προσέγγιση της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία. Περισσότερα link

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Targeted consultation on EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and SMEs» που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξιοποιούν τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA), καθώς και τρόπους με τους οποίους Ε.Ε. και Καναδάς μπορούν να τις βοηθήσουν περαιτέρω, ώστε να επωφεληθούν από τις προσφερόμενες ευκαιρίες. Υποβολή απόψεων έως 9 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Revision of the Energy Performance of Buildings Directive» που αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Υποβολή απόψεων έως 22 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «EU farm and food products – review of policy on promotion inside and outside the EU» που αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων εντός και εκτός της Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 23 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Οδηγός της Ε.Ε. με τίτλο: «Guide on EU funding for tourism» που αφορά τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. στον κλάδο του τουρισμού.
Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «The Black Sea assistance mechanism newsletter, April 2021» που αφορά τον υποστηρικτικό μηχανισμό για την Παρευξείνια Περιοχή.
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Horizon Europe - budget» που αφορά τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ορίζοντα Ευρώπη.
Περισσότερα link

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Environmental effects of plastic waste recycling» που αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων.
Περισσότερα link

5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «European Innovation Scoreboard 2021 - Country profile: Greece» που αφορά τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2021 για την Ελλάδα.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRRS20210105001) Εταιρία από τη Σερβία που ειδικεύεται στη διανομή φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 24 Μαρτίου 2022.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (κωδικός προφίλ: BRJP20210402001) Εταιρία από την Ιαπωνία που ειδικεύεται στην παροχή βιώσιμων προϊόντων και τεχνολογιών στους τομείς της ενέργειας και διαχείρισης κινδύνων σε δήμους αναζητά βιώσιμα προϊόντα. Ημερομηνία λήξεως: 3 Απριλίου 2022.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (κωδικός προφίλ: BRMT20210317001) Εταιρία από τη Μάλτα που ειδικεύεται στην εισαγωγή οικιακών και επαγγελματικών συστημάτων ασφάλειας και αυτοματισμού αναζητά προμηθευτές καινοτόμων προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως: 7 Απριλίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων στο NHS Supply Chain (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2020/S 242-600199. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 15 Δεκεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 16.00.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων στο Bristol City Council (Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2018/S 224-512118. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 31 Δεκεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 12.00. .

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «European PV Solar Energy Conference & Exhibition», 6-9 Σεπτεμβρίου 2021, Λισαβόνα, Πορτογαλία, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών. Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539682 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]