Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 05/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου». Υποβολή εντολή κενής θέσης - δήλωση προτίμησης προγράμματος και ελέγχου προϋποθέσεων από τις 7 Μαΐου 2021. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανέρχεται στα 450 € για την πρόσληψη ανέργων και 550 € για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών). Περισσότερα link

2. ΤΕΠΙΧ II: δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η διαδικασία υποδοχής και επεξεργασίας των νέων αιτήσεων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12 Μαΐου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών. Στόχοι της δράσης είναι:
• η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα
• η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία
• η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος
• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.
Υποβολή αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link

4. Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) E.E. 1407/2013. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής της Ε.Ε.: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το «Σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους». Περισσότερα link

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα link

4. Καινούργια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, και Επιχειρηματικότητας (DG GROW) «Advanced Technologies for Industry» με σκοπό την παροχή ενημερώσεων σχετικά με τις προηγμένες τεχνολογίες. Περισσότερα link

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις με στόχο να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος κόμβος αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Ο συνδυασμός του πρώτου νομικού πλαισίου για την ΤΝ στην ιστορία και ενός νέου συντονισμένου σχεδίου με τα κράτη μέλη θα εγγυάται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοχή της ΤΝ, τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι νέοι κανόνες για τα μηχανήματα θα συμπληρώσουν την εν λόγω προσέγγιση, προσαρμόζοντας τους κανόνες ασφαλείας ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών/χρηστριών στη νέα πολυδύναμη γενιά προϊόντων. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Sustainable Product Initiative» που αφορά την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα. Υποβολή απόψεων έως 15 Ιουνίου 2021.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539682 εσωτ. 207, email: nagy@sbe.org.gr).

2. Διαβούλευση με θέμα: «Instant payments» που αφορά τις άμεσες πληρωμές. Υποβολή απόψεων έως 23 Ιουνίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Tobacco taxation – excise duties for manufactured tobacco products (updated rules)» που αφορά τους επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για βιομηχανικά προϊόντα καπνού. Υποβολή απόψεων έως 22 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU seizures at the border in 2019 of goods infringing intellectual property rights» που αφορά την κατάσχεση της Ε.Ε. στα σύνορα το 2019 προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Annual report on the European Research Council (ERC) activities and achievements in 2020» που αφορά την ετήσια έκθεση 2020 για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.
Περισσότερα link

3. Έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».
Περισσότερα link

4. Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) «Panorama».
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΡΑΣΙΑ (κωδικός προφίλ: BRPL20210223001) Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στην εισαγωγή κρασιών αναζητά παραγωγούς αφρώδους κρασιού σε βαρέλι. Ημερομηνία λήξεως: 4 Μαρτίου 2022.

ΚΡΕΑΤΑ (κωδικός προφίλ: BRAM20210305001) Εταιρία από την Αρμενία που ειδικεύεται στην εισαγωγή κατεψυγμένου κρέατος προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Ημερομηνία λήξεως: 23 Μαρτίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια προκατασκευασμένων κτιρίων στο Scottish Water (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2020/S 232-574085. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 1 Οκτωβρίου 2021 και τοπική ώρα 13.00.

ΔΟΜΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών στο NHS Shared Business Services (Salford, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2020/S 009-015453. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 28 Οκτωβρίου 2021 και τοπική ώρα 12.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Leading the Digital Decade», 1-2 Ιουνίου 2021. Περισσότερα link

2. Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Trans-European Networks for Energy – A Milestone towards a Renewables-powered EU», 18 Ιουνίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «Japanese manufacturing methodology», 15-19 Νοεμβρίου 2021. Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Ιουνίου 2021.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539682 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]