Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 01/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ. Απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Υποβολή αιτήσεων έως 8 Φεβρουαρίου 2021. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/ υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υποβολή αιτήσεων έως 17 Φεβρουαρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα «Στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Υποβολή αιτήσεων έως 3 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

4. Νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ). Υποβολή αιτήσεων έως 4 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

5. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020». Υποβολή αιτήσεων έως 18 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

6. Πρόγραμμα επιχορηγήσεων «Ideas Powered for Business SME Fund» ύψους 20 εκατ. ευρώ που δημιούργησε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Οι χρονικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων θα ισχύουν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1: 11-31 Ιανουαρίου 2021
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2: 1-31 Μαρτίου 2021
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3: 1-31 Μαΐου 2021
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4: 1-31 Ιουλίου 2021
  • ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5: 1-30 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Access2Markets» με αναλυτικές πληροφορίες για εξαγωγές και εισαγωγές σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και περισσότερες από 120 Τρίτες Χώρες σε όλον τον κόσμο. Περισσότερα link

2. Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την Ε.Ε., ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορονοϊού. Στόχος της στρατηγικής είναι να εξασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Περισσότερα link

3. Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου: προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Περισσότερα link

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία αναγνωρίζονται η αυξημένη χρήση καταναλωτικών προϊόντων και βιομηχανικών συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο καθώς και οι σχετικοί νέοι κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια. Στα συμπεράσματα καθορίζονται προτεραιότητες για την αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος και για την τόνωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του κλάδου «Internet of Things (IoT)» της Ε.Ε. μέσω της διασφάλισης των υψηλότερων δυνατών προτύπων ανθεκτικότητας, ασφάλειας και προστασίας. Περισσότερα link

5. Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με την επέκταση των νέων κανόνων της Ε.Ε. για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίοι αφορούν τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε όσοι και όσες αποκομίζουν κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Περισσότερα link

6. Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά συμπερασμάτων για μια σημαντική αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) κατά τα επόμενα έτη. Τα συμπεράσματα αυτά, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία», αποτελούν δύο βασικά ορόσημα στις προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός κοινού χώρου έρευνας που θα είναι πιο απτός και επιδραστικός για τους ερευνητές, τους φορείς καινοτομίας και τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα link

7. Νέο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority) για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων να αποφασίσουν πότε θα εφαρμόσουν την ημερομηνία «χρήση έως» (use by) ή «καλύτερα πριν» (best before) στα προϊόντα τους. Περισσότερα link

8. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (OBI), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office - EUIPO), βελτίωσε την υπηρεσία που παρέχει στους χρήστες του με την έναρξη μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφές σχεδιασμού ηλεκτρονικά. Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU-UK Trade and Cooperation Agreement» σχετικα με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασίλειου.
Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Trade defence instruments» σχετικα με το σύστημα προστασίας για επιχειρήσεις της Ε.Ε. από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (αρ. προφίλ: BRPL20200228001) Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών αναζητά προμηθευτές συστατικών όπως φυτικών λαδιών. Ημερομηνία λήξεως: 4 Μαρτίου 2021.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αρ. προφίλ: BRPT20190709001) Εταιρία από την Πορτογαλία η οποία εξειδικεύεται στην υλοποίηση έργων για την ενεργειακή απόδοση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων αναζητά προμηθευτές καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως: 25 Ιουλίου 2021.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (αρ. προφίλ: BRBG20200902001) Εταιρία από τη Βουλγαρία που ειδικεύεται στο εμπόριο βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας σε παραγωγούς βιολογικών εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, λιπασμάτων. Ημερομηνία λήξεως: 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «Japanese manufacturing», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 8-12 Μαρτίου 2021 και αφορά μάνατζερ / μηχανικοί ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων με γνώσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Υποβολή αίτησης συμμετοχής έως 4 Φεβρουαρίου 2021. Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]