Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 01/2020    
       Περισσότερες πληροφορίες / συμμετοχές στο e-mail nagy@sbe.org.gr
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020. Υποβολή αιτήσεων έως 20 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 12.00). link

2. Νέο πρόγραμμα «Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΣΠΑ με σκοπό την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας. Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pepkm.gr). Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής:
• Αγροδιατροφή
• Δομικά υλικά
• Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
• Τουρισμός
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Τεχνολογίες ενέργειας
• Τεχνολογίες περιβάλλοντος
• Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
Υποβολή αιτήσεων έως 28 Φεβρουαρίου 2020 (ώρα 15:00). link

3. Νέο πρόγραμμα «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες» του LEADER. Υποβολή αιτήσεων έως 4 Μαρτίου 2020 (ώρα 15:00). link

4. Νέο πρόγραμμα «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο» του LEADER. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Μαρτίου 2020. link

5. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Get ready for Japan» στην Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) και πραγματοποιείται στις 18-29 Μαΐου 2020. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 1200 ευρώ. Υποβολή αίτησης έως 13 Φεβρουαρίου 2020. link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την επιλογή επενδυτικού συμβούλου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυκλοφοριακής Βιοοικονομίας (European Circular Bioeconomy Fund). Το ταμείο αυτό έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει καινοτόμες κυκλικές εταιρείες και έργα κυκλικής βιοοικονομίας στην Ε.Ε. και στις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». link

2. Η Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) έχουν διαθέσει δάνειο ύψους 200 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Το Ταμείο θα προωθήσει τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενθαρρύνοντας τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων και τους δανειστές των κοινωνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των κοινωνικών επιχειρήσεων ως μέσου στήριξης της χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής ένταξης. link

3. Εκτελεστικός Κανονισμός της Ε.Ε. 2019 /1776 της 9ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι. του Κανονισμού της ΕΟΚ 2658/87 του συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πύλη «Due Diligence Ready!» για την υποστήριξη της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις. Παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της προέλευσης των μετάλλων και των ορυκτών που εισέρχονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους - την αποκαλούμενη διαδικασία «δέουσας επιμέλειας». Η πύλη αυτή θα τις βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων τους. link

5. Πρόταση για νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. link

6. Ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην Ε.Ε: από τα μέσα του 2022, όλα τα νέα αυτοκίνητα που εισάγονται στην αγορά της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. για τις οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ εταιρειών». Υποβολή απόψεων έως 12 Φεβρουαρίου 2020. link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Draft ETS State aid Guidelines» σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ε.Ε. (EU Emissions Trading System). Υποβολή απόψεων έως 10 Μαρτίου 2020. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση. του Γραφείου Υποστήριξης σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη Νοτιοανατολική Ασία (South-East Asia IPR SME Helpdesk) με τίτλο: «Protecting intellectual property: key tool to grow your smart cities business in ASEAN». link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Wind energy» η οποία αφορά την αξιολόγηση της τεχνολογίας της αιολικής ενέργειας και τις αναπτυξιακές της τάσεις και τις ανάγκες της Ε.Ε. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Foreign investment in the EU» η οποία αποτελεί τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2019 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2019). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - BRRU20191209002 - Εταιρεία από τη Ρωσία ειδικευμένη στην πώληση λιπασμάτων αναζητά προμηθευτές οργανικών λιπασμάτων βάσει συμφωνίας εμπορικής αντιπροσωπείας. Ημερομηνία λήξεως: 14 Δεκεμβρίου 2020.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - BRTR20191118001 - Εταιρεία από την Τουρκία που ειδικεύεται στην παραγωγή καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών (π.χ. χημικά, αιθέρια έλαια). Ημερομηνία λήξεως: 27 Νοεμβρίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Newport City Council) Newport, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών και τροφοδοσίας καντίνας με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 242-595079. Προθεσμία υποβολών: 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα: 16:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά. link

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (St Marks Catholic School) Hounslow, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας με σχολικά γεύματα, αρ. 2020/S 007-011500. Προθεσμία υποβολών: 24 Φεβρουαρίου 2020 και τοπική ώρα: 13:00. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Fisheries and Marine Research), Λευκωσία, Κύπρος για παροχή πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, αρ. 2019/S 239-586834. Προθεσμία υποβολών: 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα: 10:30. Υποβολή αιτήσεων στα Αγγλικά.
link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «MALT, STARCHES, WHEAT GLUTEN & ALBUMINOIDAL SUBSTANCES» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 11 Φεβρουαρίου 2020 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 10 Φεβρουαρίου 2020. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «TEXTILESπου διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 25 Φεβρουαρίου 2020 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 24 Φεβρουαρίου 2020.
link

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Waste Management in the Circular Economy», 27-28 Φεβρουαρίου 2020, Βερολίνο, Γερμανία.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «MIPAP 2020», 20-23 Φεβρουαρίου 2020, Μιλάνο, Ιταλία, στον κλάδο της γυναικείας μόδας. link

2. Διεθνής Έκθεση «MODA 2020», 23-25 Φεβρουαρίου 2020, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο στον κλάδο της μόδας.
link

3. Διεθνής Έκθεση «EAWSC CHISINAU + WINE WEEK 2020», 27-28 Φεβρουαρίου 2020, Κισινάου, Μολδαβία στον κλάδο της οινοποιίας.
link

4. Διεθνής Έκθεση «RENNES 2020», 10-12 Μαρτίου 2020, Ρεν, Γαλλία στον κλάδο των τροφίμων.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]