Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 5/2018    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει οικονομική υποστήριξη ύψους 4,3 δις ευρώ για τη υλοποίηση 20 έργων στους ακόλουθους τομείς: καθαρή ενέργεια, βιώσιμες μεταφορές, υγειονομική περίθαλψη, επικοινωνίες και εταιρική έρευνα και ανάπτυξη. link

2. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2021-2027) καλείται να συμβιβάσει το χρηματοδοτικό κενό λόγω Brexit, την ανάγκη χρηματοδότησης νέων προκλήσεων και προτεραιοτήτων και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται μεταξύ άλλων:
• δομικές αλλαγές στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) όπως η δημιουργία ενιαίου επενδυτικού ταμείου (InvestEU)
• αυξήσεις κονδυλίων σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η εκπαίδευση και η κινητικότητα των νέων, το περιβάλλον και η ασφάλεια των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων και της άμυνας
• διασφάλιση νέων πηγών εσόδων (π.χ. εκσυγχρονισμός συστήματος «ιδίων πόρων») και μείωση δαπανών για παραδοσιακές πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η πολιτική συνοχής σε ποσοστά περίπου 5% και 7% αντίστοιχα.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για την έρευνα και την καινοτομία ανέρχεται στο ποσό των 114,8 δις ευρώ εκ των οποίων τα 97,6 δις ευρώ αφορούν στο 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την καινοτομία (Horizon Europe). link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να υποστηριχθεί η διασυνοριακή μετακίνηση των εταιρειών και η εξεύρεση επιγραμμικών λύσεων. link

4. Κυκλική οικονομία: Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες θα καταστήσουν την Ε.Ε. παγκόσμια πρωτοπόρο στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν μια δέσμη φιλόδοξων μέτρων για να καταστεί η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα απόβλητα κατάλληλη για το μέλλον, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την κυκλική οικονομία. link

5. Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία. link

6. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «ERA-NETS 2018 - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών-μελών και συνδεδεμένων κρατών για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Δικαιούχοι της Δράσης είναι: οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις, και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης. Περίοδος υποβολής αίτησης από 14 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 2018 ώρα 16:00. link

2. Καινούργια προκήρυξη του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα για τα υπόμετρα 16.1–16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1–16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή». Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 6 Ιουνίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2018. link

3. 2η Τροποποίηση του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ. link

4. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε επιχειρηματική αποστολή «Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission». στο Yokohama, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της έκθεσης «Bio Japan Expo» και πραγματοποιείται στις 9-12 Οκτωβρίου 2018. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αίτησης έως 7 Ιουνίου 2018. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Υποβολή απόψεων έως 26 Ιουλίου 2018. link

2. Δημόσια διαβούλευση για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και την ενδεχόμενη φορολόγηση νέων προϊόντων. Υποβολή απόψεων έως 3 Σεπτεμβρίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Agriculture and bioeconomy» σχετικά με τη γεωργία και τη βιοοικονομία. link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Indicators for Sustainable Cities» σχετικά με δείκτες για βιώσιμες πόλεις. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Credit constraints, firm investment and growth» σχετικά με πιστωτικούς περιορισμούς, σταθερές επενδύσεις και ανάπτυξη. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - BRPL20180504001 - Χονδρέμπορος από την Πολώνια γεωργικών προϊόντων όπως λιπασμάτων και γεωργικών χημικών προϊόντων αναζητά νέα προϊόντα για διανομή. Ημερομηνία λήξεως: 23 Μαΐου 2019.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BRRO20170521001 - Εταιρεία από τη Ρουμανία που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατεψυγμένων τροφίμων αναζητά παραγωγούς φρέσκων λαχανικών. Ημερομηνία λήξεως: 29 Νοεμβρίου 2018.

ΠΟΤΑ - BRIT20180321001 - Οινοποιείο από την Ιταλία προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε μικρούς και μεσαίους παραγωγούς οίνου και αποσταγμάτων. Ημερομηνία λήξεως: 24 Μαΐου 2019.

ΚΛΩΣΤΟΥΡΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - BRIT20180525001 - Εταιρεία από την Ιταλία αναζητά πλεκτήριο στην Ελλάδα για προμήθεια υφασμάτων τύπου «fleece». Ημερομηνία λήξεως: 30 Μαΐου 2019.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΈΠΙΠΛΑ - BRPL20180410001 - Εταιρεία από την Πολωνία διανομής εσωτερικού φωτισμού και διακοσμητικών προϊόντων καθώς και επίπλων αναζητά νέους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 5 Μαΐου 2019.

ΚΑΙΤΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - BRPT20180423001 - Εταιρεία από την Πορτογαλία που εξειδικεύεται στην υλοποίηση έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης αναζητά καινοτόμα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Ημερομηνία λήξεως: 5 Μαΐου 2019.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - BRES20180409001 – Τεχνική εταιρεία από την Ισπανία αναζητά συνεργάτες που προσφέρουν λύσεις ενεργειακής απόδοσης για συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας. Ημερομηνία λήξεως: 15 Μαΐου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΗΣΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (LHC), Uxbridge, Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή γενικών κατασκευαστικών εργασιών (πολυκατοικίες και μονοκατοικίες), αρ. 2018/S 083-186114. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2018 ώρα 17:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Newcastle City Council), Newcastle upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες, αρ. 2018/S 089-200152. Καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2018 ώρα 17:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Opportunities for Cooperation between EU and Japan on Biotechnology in Healthcare: Japan Bioventures Landscape», 11 Ιουνίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 7 Ιουνίου 2018. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «MARKET ENTRY TO JAPAN VIA ECOMMERCE», 19 Ιουνίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 18 Ιουνίου 2018. link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «JAPAN’S FINTECH SECTOR - STRATEGY AND TRENDS», 26 Ιουνίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 25 Ιουνίου 2018. link

4. Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Financing energy efficiency in Bulgaria and other countries from Central and South-Eastern Europe» σχετικά με χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 28 Ιουνίου 2018, Σόφια, Βουλγαρία. link

5. Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Water Conference) σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για το νερό, 20-21 Σεπτεμβρίου 2018, Βιέννη, Αυστρία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «ACHEMA», 11-15 Ιουνίου 2018, Φρανκφούρτη, Γερμανία, στον κλάδο των χημικών (προστασία του περιβάλλοντος, βιοτεχνολογία). link

2. Διεθνής Έκθεση «INTERSOLAR», 19-22 Ιουνίου 2018, Μόναχο, Γερμανία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.
link

3. Διεθνής Έκθεση «CEB», 27-28 Ιούνιου 2018, Καρλσρούη, Γερμανία στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.

Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε.