e-flashnews ΣΒΒΕ header
τεύχος 03/2016  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Κρατικές ενισχύσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη συμφωνία Ελλάδας - TAP για την κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η συμφωνία φιλοξενούσας χώρας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) είναι συμβατή με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Το έργο αυτό θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε., χωρίς να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. link

2. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκει ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός (geo-blocking) είναι διαδεδομένος σε όλη την Ε.Ε. link

3. ‘’Κυκλική’’ Οικονομία: Νέος κανονισμός για ενίσχυση της χρήσης λιπασμάτων από οργανικά και απόβλητα. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Δημοσίευση νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020:

α) «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς ακόλουθους τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Υποβολή αιτήσεων από 7 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016. link

β) «Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Υποβολή αιτήσεων από 8 Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016. link

γ) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων από 17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016. link

δ) «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους από ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης), και φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος).Υποβολή αιτήσεων από 8 Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016 (ώρα 15:00). link

2. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «EU Gateway - Business Avenues», με στόχο τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών για τη διείσδυση των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων σε χώρες της Ασίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής θα διοργανωθούν συνολικά 44 συνολικά επιχειρηματικές αποστολές από το 2016 μέχρι το 2020 στην Κορέα, Νοτιοανατολική Ασία και Κίνα. Σε κάθε επιχειρηματική αποστολή θα συμμετέχουν 50 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Έχει ανακοινωθεί η ακόλουθη επιχειρηματική αποστολή: 24-28 Οκτωβρίου 2016: Σιγκαπούρη και Μαλαισία - «Green Energy Technologies». Υποβολή αιτήσεων έως 8 Ιουλίου 2016. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «consultation on two exemption requests from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)». Υποβολή απόψεων έως 9 Μαΐου 2016. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Μάρτιος 2016 (EU-Japan Centre Newsletter, March 2016). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ - BRBG20160224001
- Εταιρία από τη Βουλγαρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής και στο εμπόριο επίπλων μπάνιου, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες. Ημερομηνία λήξεως: 9 Μαρτίου 2017.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΗΝΗΣ - BRFR20160222001 – Εταιρία από τη Γαλλία ειδική στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε ευρωπαίους προμηθευτές και / ή κατασκευαστές εξοπλισμού ντους και αξεσουάρ. Ημερομηνία λήξεως: 9 Μαρτίου 2017.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΗΣ - BRRO20160202001 – Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στα εξατομικευμένα έπιπλα, έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για ηλεκτρονικό εμπόριο επίπλων και αναζητά παραγωγούς που ενδιαφέρονται να εισάγουν τα προϊόντα τους στη Ρουμανία. Ημερομηνία λήξεως: 9 Μαρτίου 2017..

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας της παραπάνω εταιρείας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/?page_id=1622
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Από την Επιστήμη Τροφίμων στη Βιομηχανία Τροφίμων», 21 Απριλίου 2016 (ώρα 18.00’), Ξενοδοχείο Porto Palace. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Έκθεση «ALIMENTARIA 2016», 25-28 Απριλίου 2016, Βαρκελώνη, Ισπανία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «Brokerage Event Alimentaria 2016», 27 Απριλίου 2016, Βαρκελώνη, Ισπανίας στο πλαίσιο της έκθεσης «ALIMENTARIA 2016» στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυ://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/images/newsl_col/link.jpg" width="10px" height="10px" alt="link" style="border:0; outline:none; text-decoration:none;"/>
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

cbc_hellas

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).