e-flashnews Σ.Β.Β.Ε. header
τεύχος 01/2013  
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει την αλλαγή στην επιλεξιμότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση. link

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε με την Τράπεζα EUROBANK πιστωτική γραμμή ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη πιστωτική γραμμή που χορηγείται υπό την εγγύηση του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. link

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε με την Τράπεζα Piraeus πιστωτική γραμμή ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη πιστωτική γραμμή που χορηγείται υπό την εγγύηση του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. link

4. Η αύξηση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίθηκε από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. link

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες για την απλοποίηση της πρόσβασης στα κοινοτικά κονδύλια. link

6. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρωπαϊκή νομοθεσία φιλική προς τις επιχειρήσεις. link

7. Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. από 14 Ιανουαρίου 2013. link

8. Ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των επιχειρήσεων. link

9. Κανονισμός REACH: Πενήντα τέσσερις νέες χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία προστέθηκαν στη λίστα υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας. link

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεσμεύει 1,2 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων του Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). link

11. Διαγωνισμός για τα Βραβεία Αειφόρου Ενέργειας στην Ευρώπη 2013.. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Υποβολή αιτήσεων από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 έως τις 25 Απριλίου 2013. link

2. Σύσταση «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» του ΕΤΕΑΝ, με σκοπό τη συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, που θα στοχεύουν με εξειδικευμένα και κατάλληλα προϊόντα / προγράμματα, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχύσουν τη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους τομείς και δραστηριότητες της οικονομίας. link

3. Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ» του ΟΑΕΔ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα το 2020 (Entrepreneurship 2020 Action Plan). link

2. Τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Δεκεμβρίου 2012. link

3. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα: «Μελέτη σχετικά με την αγορά χρήματος του ευρώ» (Euro Money Market Study). link

4. Έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. link

5. Ενημερωτικό δελτίο για τους μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. link

6. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Στρατηγική για τη Διεύρυνση της Ε.Ε. και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013». link

7. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Προς μια νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για τα προϊόντα καπνού. link

8. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2012 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2012). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ – BCD ID 20121122007 – Εταιρία από τη Ρωσία που ειδικεύεται στην επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BCD ID 20121128022 – Εμπορική εταιρία από τη Γαλλία προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε παραγωγούς εκλεκτών τροφίμων (νωπών και κατεψυγμένων).

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ – BCD ID 20121211020 – Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην πώληση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε εταιρείες από χώρες της Ε.Ε.

ΈΝΔΥΣΗ – BCD ID 20121212057 – Εταιρία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας, και ειδικεύεται στον σχεδιασμό και ράψιμο γυναικείων ρούχων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (πράκτοράς, διανομέας) ειδικά σε εταιρείες από την Ελλάδα. Επίσης, αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες (πράκτορας, διανομέας), και αναζητά και προσφέρει υπεργολαβία.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – BCD ID 20121213010 – Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στον τομέα της λιανικής πώλησης γυναικείων ενδυμάτων προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – BCD ID 20121214035 - Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο δομικών υλικών, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως πράκτορας ή διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – BCD ID 20121220036 – Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην χονδρική πώληση δομικών υλικών και προϊόντων για εσωτερική διακόσμηση προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως διανομέας.

ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD ID 20121211041 - Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στο εμπόριο και στην εξαγωγή διάφορων προϊόντων, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες ως πράκτορας, αντιπρόσωπος ή διανομέας για εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην πολωνέζικη αγορά.

ΕΜΠΟΡΙΟ – BCD ID 20121220053 – Εταιρία από την Ιταλία που ειδικεύεται σε εισαγωγές-εξαγωγές, στην τελωνιακή υποστήριξη και στην έρευνα αγοράς, προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού), Λεμεσός, Κύπρος, για την προμήθεια υλικών κατασκευής οδών, αρ.2013/S 017-024595. Καταληκτική ημερομηνία 08.03.2013. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

ΧΗΜΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Mid Essex Hospital Services NHS Trust), Chelmsford, Αγγλία, για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, αρ.2013/S 017-024597. Καταληκτική ημερομηνία 11.03.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (University of Leicester), Leicester, Αγγλία, για την προμήθεια εξοπλισμού ψύξης και αερισμού, αρ.2013/S 020-031353. Καταληκτική ημερομηνία 25.02.2013. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK
1. Διεθνή Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Europe 2020 Strategy for Growth», 12 Μαρτίου 2013, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα.

2. Black Sea Business Forum 2013 με θέμα: «Greek Products and Services in Black Sea Markets», 28-29 Μαρτίου 2013, στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

(Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη, τηλ. 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: m.nagy@sbbe.gr)
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. 8ο Συνέδριο Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (8th ECHA Stakeholders’ Day Conference), Helsinki, Φινλανδία, 26 Μαρτίου 2013. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ιαπωνία για στελέχη και μάνατζερ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με θέμα: «Βιομηχανία της Ιαπωνίας με μία ματιά» (Japan Industry Insight), 13 Μαΐου – 7 ή 14 Ιουνίου 2013. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 28 Φεβρουάριου 2013. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Διεθνής Έκθεση «BLUEBAT», 19-22 Φεβρουαρίου 2013, Lyon, Γαλλία, στον κλάδο της αειφόρου δόμησης (χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων). link

2. Διεθνής Έκθεση «BEO WINE FAIR», 21-24 Μαρτίου 2013, Belgrade, Σερβία, στον κλάδο της οινοποιίας. link

3. Διεθνής Έκθεση «FURNITURE 2013», 21-24 Μαρτίου 2013, Vilnius, Λιθουανία στον κλάδο των επίπλων. link

4. Διεθνής Έκθεση «MOSBUILD», 2-5 και 16-19 Απριλίου 2013, Moscow, Ρωσία, στον κλάδο της δόμησης και των κουφωμάτων. link

5. Διεθνής Έκθεση «LINEAPELLE», 3-5 Απριλίου 2013, Bologna, Ιταλία, στον κλάδο των δερμάτινων υφασμάτων. link

6. Διεθνής Έκθεση «FOOD EXPO UKRAINE», 10-12 Απριλίου 2013, Kiev, Ουκρανία, στον κλάδο των τροφίμων. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «FOODREX CULINARIA EXPO 2013 B2B Event» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «FOODREX CULINARIA EXPO 2013», 5 Μαρτίου 2013, Belgrade, Σερβία στον κλάδο των τροφίμων. link

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «BUD-GRYF & ENERGIA Matchmaking» στο πλαίσιο των διεθνών εκθέσεων «BUD-GRYF & ENERGIA FAIRS 2013», 15 Μαρτίου 2013, Szczecin, Πολωνία στον κλάδο της δόμησης και της ενέργειας. link

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2Fair FURNITURE 2013» στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «FURNITURE 2013», 21-22 Μαρτίου 2013, Vilnius, Λιθουανία στον κλάδο των επίπλων. link
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του έργου «Dragon-STAR» (σχετικά με την υποστήρίξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιρλανδία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
25. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
26. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
27. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
28. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
29. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
30. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
31. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon
Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
business-dialogue ipm eu your_business cbc_hellas theseis business_mentors optimes een_pact  

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).