1. Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ αξίζουν περισσότερη βοήθεια για να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη και για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 25 Ιουνίου 2008 το «Small Business Act», το οποίο βασίζεται σε δέκα κατευθυντήριες γραμμές και με τον οποίο προτείνονται πολιτικές ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό που θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες, ο οποίος προβλέπει την αυτόματη έγκριση διαφόρων μέτρων ενίσχυσης και με τον τρόπο αυτόν επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν τις εν λόγω ενισχύσεις χωρίς να τις κοινοποιούν προηγουμένως στην Επιτροπή. Ο κανονισμός επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για ΜμΕ, έρευνα, καινοτομία, περιφερειακή ανάπτυξη, εκπαίδευση, απασχόληση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

3. Ο Οδηγός Πολιτικής ΜμΕ περιέχει μια πρακτική περίληψη των πολιτικών της ΕΕ για τις ΜμΕ, τις βασικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματά της, ενώ τονίζει τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜμΕ. Αναφέρει τρόπους συμμετοχής των ΜμΕ, καθώς και πού πρέπει να απευθυνθούν για περαιτέρω πληροφορίες. Διατίθεται πλέον η νέα και πλήρως ενημερωμένη έκδοση για το 2008, η οποία περιλαμβάνει το «Small Business Act».

4. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών) κατά 198 εκατ. ευρώ (43%) και εγκρίνονται επιπλέον 4.414 επενδυτικά σχέδια.

5. Εγκρίθηκε στις 23 Ιουνίου μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της Εσωτερικής Αγοράς. Ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι η κατάργηση των τελευταίων εμπορικών εμποδίων και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ εκτός εγχώριας αγοράς, ενισχύοντας το ρόλο και την αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής σήμανσης CE και δυναμώνοντας τα υπάρχοντα συστήματα επίβλεψης αγοράς για βιομηχανικών προϊόντων.

6. Η ΕΕ στηρίζει τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, προκειμένου να τις ενισχύσει στα στάδια εκκίνησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Αυτός ο ειδικός πολύγλωσσος δικτυακός τόπος βοηθά τις ΜμΕ να υποβάλλουν αιτήσεις για δάνεια με την εγγύηση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος και στοιχεία επικοινωνίας με τους τοπικούς διαμεσολαβητές.

7. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της μεταρρύθμισης του καθεστώτος στήριξης για το βαμβάκι.

8. Κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της Ε.Ε. «ELECTRA» με σκοπό την εξέταση της πολιτικής της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή, και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

9. Ιδρύθηκε Ειδική Ομάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου για ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ευρώπη ώστε να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη την Ε.Ε.

10. Η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να ανακτήσει από τα Ελληνικά Ναυπηγεία πάνω από 230 εκατομμύρια € παράνομων ενισχύσεων.

11. Το νέο Γραφείο Υποστήριξης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) των ΜμΕ για την Κίνα εξοικειώνει τις ευρωπαϊκές ΜμΕ με τις γνώσεις και τα επιχειρηματικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αξίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων. Το Γραφείο Υποστήριξης παρέχει δωρεάν πληροφόρηση, βασικές συμβουλές και υποστήριξη κατάρτισης για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ προκειμένου να προστατεύουν και να επιβάλλουν τα ΔΠΙ τους στην Κίνα.

12. Πρόταση της Ε.Ε. για κανονισμό σχετικά με το καταστατικό για «European Private Company».

13. Tο τρίτο ενεργειακό πακέτο εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές κατά την πρώτη ανάγνωση.

14. Πρόταση της Ε.Ε. της 7 Ιουλίου 2008 για την αλλαγή της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ώστε να παρέχει στα Κράτη Μέλη την ευεξία να επιβάλλουν μειωμένο Φ.Π.Α. για συγκεκριμένες υπηρεσίες σε μόνιμη βάση.1. Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το περιβάλλον (LIFE+) με στόχο την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.

2. Πρόγραμμα κατάρτισης «Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Επιχειρηματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Εργαζόμενους σε ΠΜΕ και ΜμΕ». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

3. Προκήρυξη για την υποβολή σχεδίων στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER». Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους γεωργίας, δασοκομίας καθώς και του αγροδιατροφικού τομέα.1. Εταιρεία από την Ουγγαρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων (και ειδικότερα στην παραγωγή ομοιογενοποιημένων και διαιτητικών φαγητών, με κύριο συστατικό τα φρούτα) αναζητά προμηθευτή.

2. Εμπορική εταιρεία από την Ισπανία ειδικευμένη στον κλάδο των τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της.

3. Ουγγρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επίπλων (από ξύλο) αναζητά συνεργάτη για αμοιβαία παραγωγή.

4. Εταιρεία από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επίπλων προσφέρει υπεργολαβία.

5. Αγγλική εταιρεία ειδικευμένη στην ηλεκτροστατική βαφή μετάλλων και αλουμινίου αναζητά προμηθευτή χημικών για προ-επεξεργασία.

6. Εταιρεία από την Πολωνία ειδικευμένη στην κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο προσφέρει υπεργολαβία. Επίσης ενδιαφέρεται για αμοιβαία παραγωγή.

7. Γερμανική εταιρεία ειδικευμένη στην κατασκευή μηχανημάτων του κλάδου των τροφίμων και ποτών (π.χ. συσκευασία και γέμισμα) αναζητά προμηθευτή εξαρτημάτων.

8. Εταιρεία από την Ουγγαρία ειδικευμένη στην κατασκευή, εμπόριο και συντήρηση μηχανημάτων και επεξεργασίας μετάλλων αναζητά συνεργάτη για franchise και προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες.

9. Εταιρεία από την Τσεχία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μηχανολογίας και της επεξεργασίας πλαστικού αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία και προσφέρει υπεργολαβία.

10. Εταιρεία από το Βέλγιο ειδικευμένη στην κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων επιθυμεί να πουλήσει την επιχείρησή της.

11. Εταιρεία από το Ισραήλ ειδικευμένη στο σχεδιασμό και την παραγωγή φωτιστικών αναζητά συνεργάτη για κοινοπραξία.

12. Γαλλική εταιρεία ειδικευμένη στην πώληση ηλεκτρονικών οθονών αναζητά προμηθευτή γραφικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

13. Εταιρεία από τη Γερμανία ειδικευμένη στο σχεδιασμό προϊόντων (ειδικά για τους κλάδους των τροφίμων και ένδυσης) αναζητά και προσφέρει παραγωγικές υπηρεσίες.

14. Εταιρεία από την Πορτογαλία ειδικευμένη στην εισαγωγή και εξαγωγή διαφόρων προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Loughborough University) Loughborough, Αγγλία για την προμήθεια φρούτων και λαχανικών, αρ. 2008/S 121-161655. Καταληκτική ημερομηνία 05.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) Λευκωσία, Κύπρος για την παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγής λογισμικού, αρ. 2008/S 112-150335. Καταληκτική ημερομηνία 08.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2008/S 119-158175. Καταληκτική ημερομηνία 15.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Regional Supplies Service – RSS - Armagh) Armagh, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια προϊόντων αρτοποιίας, αρ. 2008/S 131-174615. Καταληκτική ημερομηνία 15.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (Wiltshire County Council) Trowbridge, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων γραφείου, αρ. 2008/S 132-176084. Καταληκτική ημερομηνία 15.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (Qualifications & Curriculum Authority) London, Αγγλία για την προμήθεια χαρτιού και χαρτονιού, αρ. 2008/S 122-163442. Καταληκτική ημερομηνία 18.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Niedersachsische Landesbehorde fur Strassenbau und Verkehr) Oldenburg, Γερμανία για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού, αρ. 2008/S 122-163506. Καταληκτική ημερομηνία 19.08.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Magnox Electric Limited) West Kilbride, Σκωτία για την προμήθεια κυλινδρικών δοχείων από σίδερο ή χάλυβα, αρ. 2008/S 126-168276. Καταληκτική ημερομηνία 19.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Durham County Council) Durham, Αγγλία για την προμήθεια μερών ηλεκτρικών συσκευών, αρ. 2008/S 127-168867. Καταληκτική ημερομηνία 28.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Άγιοι Ομολογητές, Κύπρος για την προμήθεια παρασκευασμένων και διατηρημένων ψαριών, αρ. 2008/S 122-163366. Καταληκτική ημερομηνία 29.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Υπουργείο Άμυνας) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια προϊόντων διατροφής και ποτών, αρ. 2008/S 108-144665. Καταληκτική ημερομηνία 29.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (PanCyprian Organisation of Cattle Farmers) Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, αρ. 2008/S 126-168132. Καταληκτική ημερομηνία 29.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

13. Ανοιχτή προκήρυξη (City & County of Swansea) Swansea, Ουαλία για την προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών, φιλέτων ψαριών και άλλων κρεάτων ψαριών, αρ. 2008/S 133-177380. Καταληκτική ημερομηνία 29.08.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

14. Ανοιχτή προκήρυξη (Wolverhampton City Council) Wolverhampton, Αγγλία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2008/S 133-177257. Καταληκτική ημερομηνία 01.09.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Συνέδριο με θέμα : «Πολιτική και Διαχείριση των “clusters” – Ευρωπαϊκές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για την καινοτομία» (Cluster Policy & Management: European & regional initiatives for innovation), 22-23 Σεπτεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία.

2. Συνέδριο με θέμα : «Καινοτομία στην Ευρώπη» (Europe INNOVA), 22-24 Οκτωβρίου 2008, Lyon, Γαλλία. 

1. Διεθνής Έκθεση (CPH VISION FASHION FAIR 2008), 7–10 Αυγούστου 2008, Copenhagen, Δανία, στον κλάδο της ένδυσης.

2. Διεθνής Έκθεση (MODA UK 2008), 10–12 Αυγούστου 2008, Birmingham, Αγγλία, στον κλάδο της γυναικείας και ανδρικής ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ.

3. Διεθνής Έκθεση (LINGERIE & SWIMWEAR SHOW 2008), 17–19 Αυγούστου 2008, Harrogate, Αγγλία, στον κλάδο των εσωρούχων και μαγιό.

4. Διεθνής Έκθεση (MODA PRAHA), 28–30 Αυγούστου 2008, Prague, Τσεχία, στον κλάδο της ένδυσης.

5. Διεθνής Έκθεση (RIGA FOOD 2008), 3–6 Σεπτεμβρίου 2008, Riga, Λεττονία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών (επεξεργασία, συσκευασία, τεχνολογίες και τροφοδοσία).

6. Διεθνής Έκθεση (INNOTRANS 2008), 23–26 Σεπτεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία, στον τομέα των μεταφορών.

7. Διεθνής Έκθεση (TECNARGILLA 2008), 30 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2008, Rimini, Ιταλία, στον κλάδο της κεραμοποιίας.

8. Διεθνής Έκθεση (ECO TECH SCANDINAVIA), 7–9 Οκτωβρίου 2008, Goteberg, Σουηδία, στον κλάδο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας.

9. Διεθνής Έκθεση (RENEXPO), 9–12 Οκτωβρίου 2008, Augsburg, Γερμανία, στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (RIGA FOOD Brokerage Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «RIGA FOOD 2008», 4 Σεπτεμβρίου 2008, Riga, Λεττονία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών (επεξεργασία, συσκευασία, τεχνολογίες και τροφοδοσία).

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Match-Making Forum One-on-One), 22-23 Σεπτεμβρίου 2008, Lindau, Γερμανία, στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών, αυτοκινήτων και αεροπορίας.

3. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (INNOTRANS Brokerage Event) στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «INNOTRANS 2008», 23 Σεπτεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία, στον τομέα των μεταφορών.

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (MariMatch Brokerage Event), 25 Σεπτεμβρίου 2008, Hamburg, Γερμανία, στον τομέα της ναυτιλίας.

5. Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας (CERAMIC Technology Transfer Event), στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «TECNARGILLA 2008», 30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2008, Rimini, Ιταλία.

6. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (ECO-TECH SCANDINAVIA Brokerage Event), στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «ECO TECH SCANDINAVIA», 7–8 Οκτωβρίου 2008, Goteberg, Σουηδία. 

1. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
3. Προεδρία Γαλλίας
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
5. Έλληνας Επίτροπος
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
7. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
8. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
9. Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

10. EU Bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2008_07.htm